ISO/HL7 FHIR: Валідація

Мотивація

В 2024 я познайомився зі ще одним ISO стандартом: міжнародним медичним стандартом на інформаційні системи. FHIR сервер цікавий не тільки медичним доменом, але і своїм власним способом або стилем до формування принципів архітектури. Ця стаття має на меті висвітлити особливості побудови промислових ERP систем, зокрема в складі відкритої платформи ERP/1, на якій побудовані продукти МВС і ПриватБанк. До речі в МВС є свої медичні заклади і свої медичні інформаційні системи, підключені до ЕСОЗ. Тому, згідно зі загальною стратегією розвитку інтероперабельності, як з ЕСОЗ, так і з європейськими системами, ринок програмного забезпечення повинен мати палітру інструментів для побудови субпродуктів вільний від ліцензування, що покращить взаємодію і сумісність, і дасть змогу не дублювати імплементації принаймні на рівні однієї мови. У цій статі представлено прототип HL7/FHIR сервера, який розробники медичних інформаційних систем можуть використовувати як SDK або MVP на базі якого далі розвивати свої продукти, іншими словами це — академічна (ідіоматична) модель FHIR написана на мові програмування Elixir.

Основна увага при проектуванні цього FHIR сервера була приділена компактності реалізації, як необхідна умова для масштабування системи, зокрема її реляційних, не-реляційних та розміщених в памʼяті сховищ, по диференціації різних типів бізнес-обʼєктів системи.

Вступ

Валідатор (без модифікованої Xema бібліотеки) займає всього 500 рядків і експонує секцію Resource HTTP API для валідації. Для роботи сервера потрібно поставити Elixir (в macOS brew install elixir або sudo apt intall elixir в WSL або Linux).

$ sudo apt install elixir $ git clone https://github.com/erpuno/hl7 $ cd hl7 $ mix deps.get $ iex -S mix ISO/HL7 27931:2009 application server listening at port: 9234. JSON Schema: draft-07, FHIR Protocol Version: R5. Erlang/OTP 26 [erts-14.2.1] [source] [64-bit] [smp:4:4] [ds:4:4:10] [async-threads:1] [jit:ns] [dtrace] Interactive Elixir (1.16.1) - press Ctrl+C to exit (type h() ENTER for help) iex(1)>

FHIR сервер з точки зору таксономії і першої наближеної класифікації функцій системи, складається з наступних класів типів даних:

Примітивні. Типи даних — примітиви, що базуються на draft-07 визначають типи, що визначені в самому стандарті JSON Schema: instant, time, date, dateTime, base64binary, decimal, integer64, boolean, url, code, string, integer, uri, canonical, markdown, id, oid, uuid, unsignedInt, positiveInt.

Загальні. Типи даних загального використання, для транспорту не-словникових репрезентацій атомарних чи векторних значень: Address, Age, Annotation, Attachment, ContactPoint, Count, Distance, Dosage, Duration, Element, HumanName, Identifier, Meta, Money, Period, Quantity, Ratio, Range, RatioRange, Reference, SampledData, Timing, Binary.

Основоположні. Інфраструктурні, або фундаційні (основоположні) типи даних визначають структуру, що використовуються для само-моніторингу системи та представлення її топології і інфраструктури: Resource, DomainResource, Basic, Bundle, Composition, List, Subscription, Endpoint, OperationOutcome, CapabilityStatement.

Захисні. Типи даних, що використовуються в моделі захисту даних, і анонсують наступні сервіси: ABAC, сервер авторизації і аутентифікації, електронний підпис ДСТУ-4145 (CAdES, XAdES, ASIC-S, ДСТУ-4145, ДСТУ-7564): Consent, Permission, Provenance, Signature.

Термінологічні. Типи даних, що формують словникову модель FHIR сервера. Словники CodeSystem згідно FHIR стандарту мають ієрархії, можуть бути імпортовані з інших систем, бути складенами з інших словників, мати зрізи або представлення у вигляді ValueSet які можуть включати різні підмножини інших словників. Словники використовуються в моделі даних опитуваньта та можуть включати відображення кодів одних словників на інші ConceptMap. Також сюди включені словники для репрезентації лікарських засобів. Основні словники міжнародних систем SNOMED, LOINC, MMSE, WHODAS, IQ, ICD-10/11. Словникова модель FHIR сервера: CodeSystem, ValueSet, ConceptMap, NamingSystem, Coding, CodeableConcept, CodeableReference, Coding, Medication, Ingredient, Substances, ProductPackageDefinition, Manufacturer.

Адміністративні. Адміністративні типи даних: Patient, RelatedPerson, Person, Group, Practitioner, PractitionerRole, Organization, Account, Location, HealthcareService, Schedule, Communication, Slot, SpecimenDefinition, EpisodOfCare, Encounter, EncounterHistory, Appointment, Flag, ObservationDefinition, NutritionProduct, Device, DeviceDefinition, AuditEvent, MedicationAdministration.

Клінічні. Клінічні типи даних: Condition, Procedure, CarePlan, CareTeam, Goal, DetectedIssue, ClinicalImression, DeviceRequest, DeviceDispense, DeviceUsage, DeviceAssociation, DeviceComponent, DeviceUseStatement, MarketingStatus, SampleData, MedicationRequest, MedicationDispense.

Діагностичні. Типи даних, що використовуються у зразках, аналізах, обстеженнях, опитуваннях, тощо: Observation, Specimen, BodyStructure, BodySite, AdverseEvent, AllergyIntollerance, Questionnaire.

Фінансові. Фінансові типи даних для бухгалтерських підсистем: Account, Contract, Claim, ChargeItem, EnrollmentResponse, EnrollmentRequest, Coverage, PaymentNotice, ExplanatoryOfBenefit, Invoice.

Управління процесами. Модель BPMN не використовується в FHIR стандарті, натомість пропонується підмножина BPMN стандарту, яка природнім чином відображається і може бути реалізована за допомогою промислової BPE Elixir бібліотеки. Модель управління процесами: ActivityDefinition, Definition, EventDefinition, MessageDefinition, PlanDefinition, ObservationDefinition, ClinicalUse, Measure, OperationDefinition, Requirements.

Оптимізований до мікросекунд валідатор схем

Я передивився всі доступні на Github валідатори JSON схем різних класів, і вже був хотів почати писати свою, але зупинився на xema як кандидаті на форк і дуже багато часу пішло на оптимізацію цієї бібліотеки, щоб час валідації почав вимірюватися в мікросекундах як в Rust бібліотеках. Я бачу ще великий потенціал в оптимізації, але не хотів витрачати багато часу на цю вправу.

Основна проблема існуючих бібліотек, це то що вони або недостатньо повно підтримують draft-04/06/07, або вони взагалі не повні і не підходять для промислових JSON валідацій, де трема фактично самому будувати інфраструктуру валідації (мінімалістичні бібліотеки). Одна з найбілш повних виявилась Xema, але написана насправді не дуже добре, була повільною і не підтримувала циклічні залежності. Я усунув дві останні проблеми, а першу вирішив відкласти.

1. hrzndhrn/json_xema
2. jonasschmidt/ex_json_schema
3. E-xyza/Exonerate
4. dragonwasrobot/json_schema
5. Nebo15/nex_json_schema
6. edenlabllc/schemata
7. hrzndhrn/xema

Всі словники схем валідації тримаються в ETS памʼяті (це такий Redis вбудований в сам Erlang), звідти і сервляться на клієнти, але шоб завантажити їх і побудувати відображення в списках Erlang йде чимало часу (1 секунда). Перевірити в Maintenance Shell можна так:

$ iex -S mix > HL7.test

Словники термінології

Обʼєктивно модель словників FHIR мало з чим можна порівняти, хіба шо з промисловими системами типу IBAAN, Salesforce, SAP. Це дійсно промисловий підхід де значна увага приділена імпорту словників, їх ієрархіям, кодуванням, пере-кодуванням.

То, що зазвичай називають словниками в FHIR називаться CodeSyste, існує словник словників CodeSystem для переліку всіх зареєстрованих CodeSystem. З нього і пропоную почати дослідження словникової структури стандарту:

> HL7.showCodeSystem "CodeSystem" {"CodeSystem", :ok, [%{"FHIR" => "CodeSystem"}], "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-CodeSystem", [ {1, "ДССУ:КОАТУУ/SETTLEMENT_TYPE", :КОАТУУ, "Вид населенного пункту КОАТУУ"}, {1, "ДССУ:КАТОТТГ/SETTLEMENT_TYPE", :КАТОТТГ, "Вид населенного пункту КАТОТТГ"}, {1, "ДССУ:КВЕД", :КВЕД, "Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)"}, {1, "FHIR:CodeSystem", :CodeSystem, "Цей класифікатор ієрархічних словників FHIR сервера"}, {1, "FHIR:ActionType", :ActionType, "Type of CRUD operation or Event signalling"}, {1, "FHIR:BundleType", :BundleType, "Type of Bundle of FHIR server"}, {1, "FHIR:Religion2", :Religion2, "Type of Religion of FHIR nomenclature"}, {1, "FHIR:RefferalStatus", :RefferalStatus, "Status of Document in CRM"}, {1, "FHIR:ActionCode", :ActionCode, "Type of message in CRM system describing Practitioner action"}, {1, "FHIR:AdministrativeGender", :AdministrativeGender, "Gender or person"}, {1, "FHIR:AdministrableDoseForm", :AdministrableDoseForm, "Dose form for a medication, in the form suitable for patient"}, {1, "FHIR:AllergyIntoleranceCategory", :AllergyIntoleranceCategory, "Category of an identified substance associated with allergies or intolerances"}, {1, "FHIR:AllergyIntoleranceType", :AllergyIntoleranceType, "Identification of the underlying physiological mechanism for a Reaction Risk"}, {1, "FHIR:AllergyIntoleranceCriticality", :AllergyIntoleranceCriticality, "Estimate of the potential clinical harm of a reaction to an identified substance"}, {1, "FHIR:AppointmentStatus", :AppointmentStatus, "Type of Patient appointment in history records of scheduled visits"}, {1, "FHIR:ObservationCategory", :ObservationCategory, "ObservationCategory"}, ... ]

Потім можна подивитися які схеми визначені в цьому FHIR сервері які підтримують валідацію (це сервер підтримує 160 схем).

> HL7.showCodeSystem "ResourceType" [ ... {1, nil, :Contract, "Contract"}, {1, nil, :Contributor, "Contributor"}, {1, nil, :Coverage, "Coverage"}, {1, nil, :CoverageEligibilityRequest, "CoverageEligibilityRequest"}, {1, nil, :CoverageEligibilityResponse, "CoverageEligibilityResponse"}, {1, nil, :DataRequirement, "DataRequirement"}, {1, nil, :DetectedIssue, "DetectedIssue"}, {1, nil, :Device, "Device"}, {1, nil, :DeviceAssociation, "DeviceAssociation"}, {1, nil, :DeviceComponent, "DeviceComponent"}, {1, nil, :DeviceDefinition, "DeviceDefinition"}, {1, nil, :DeviceDispense, "DeviceDispense"}, {1, nil, :DeviceMetric, "DeviceMetric"}, {1, nil, :DeviceRequest, "DeviceRequest"}, {1, nil, :DeviceUsage, "DeviceUsage"}, {1, nil, :DeviceUseStatement, "DeviceUseStatement"}, {1, nil, :DiagnosticReport, "DiagnosticReport"}, {1, nil, :DocumentManifest, "DocumentManifest"}, {1, nil, :DocumentReference, "DocumentReference"}, ... ]

Кожен CodeSystem може бути ієрархічно влаштований. Для цього реляційна модель повинна мати атрибути parent, а обʼєктна модель повинна тримати підпорядковані значення словника у вигляді переліку (так це і відбувається в JSON файлах).

Словники на пряму не використовуються за звичай в FHIR, коли словним потрібно використати, для нього створюється похідний обʼєкт ValueSet, який повторюю певним чином словник лише містить підмножину одного або багатьох обʼєктів CodeSystem. Наприклад ValueSet CareTeamCategory містить підмножину визначень з обох словників:

> HL7.showValueSet "CareTeamCategory" {"CareTeamCategory", :ok, "care-team-category", "http://hl7.org/fhir/ValueSet/care-team-category", [ {1, "http://loinc.org", :"LA27975-4", "Event-focused care team"}, {1, "http://loinc.org", :"LA27976-2", "Encounter-focused care team"}, {1, "http://loinc.org", :"LA27977-0", "Episode of care-focused care team"}, {1, "http://loinc.org", :"LA27978-8", "Condition-focused care team"}, {1, "http://loinc.org", :"LA28865-6", "Longitudinal care-coordination focused care team"}, {1, "http://loinc.org", :"LA28866-4", "Home & Community Based Services (HCBS)-focused care team"}, {1, "http://loinc.org", :"LA27980-4", "Clinical research-focused care team"}, {1, "http://loinc.org", :"LA28867-2", "Public health-focused care team"}, {1, "http://snomed.info/sct", :"102002", "Hemoglobin Okaloosa"}, {1, "http://snomed.info/sct", :"120006", "Ornithine racemase"} ]}

Словник для опитувань (Questionnaire) містить, наприклад, ієрархічні значення:

HL7.showCodeSystem "ItemType" {"ItemType", :ok, "item-type", "http://hl7.org/fhir/item-type", [ {1, nil, :group, "Group"}, {1, nil, :display, "Display"}, {1, nil, :question, "Question"}, {2, nil, :boolean, "Boolean"}, {2, nil, :decimal, "Decimal"}, {2, nil, :integer, "Integer"}, {2, nil, :date, "Date"}, {2, nil, :dateTime, "Date Time"}, {2, nil, :time, "Time"}, {2, nil, :string, "String"}, {2, nil, :text, "Text"}, {2, nil, :url, "Url"}, {2, nil, :coding, "Coding"}, {2, nil, :attachment, "Attachment"}, {2, nil, :reference, "Reference"}, {2, nil, :quantity, "Quantity"} ]}

Регламент взаємодії HTTP

HTTP API організовано уніфікованим чином для ресурсів, це означає що інтерфейс CRUD операцій для всіх 160 типів в системі здійснюється уніфікованим способом і для кожного методу чи ресурсу взаємодії не потрібно розробляти свій протокол.

Метаінфорамції здійснює доступ до інформації та поля системи, яка може використовується для автоматичної побудови форм засобами FORM пакету Elixir.

Метаінформація

get "/" do HL7.Service.root(conn) end post "/" do HL7.Service.postRoot(conn) end get "/$meta" do HL7.Service.meta(conn) end post "/$meta" do HL7.Service.postMeta(conn) end get "/metadata" do HL7.Service.metadata(conn) end get "/$export" do HL7.Service.export(conn) end post "/$export" do HL7.Service.postExport(conn) end post "/$diff" do HL7.Service.postDiff(conn) end post "/$reindex" do HL7.Service.reindex(conn) end
$ curl -X GET http://localhost:9234/ [ { "parameters": [ { "name": "return", "valueMeta": { "profile": [ "https://hl7.erp.uno/schema/Account.schema.json", "https://hl7.erp.uno/schema/ActivityDefinition.schema.json", "https://hl7.erp.uno/schema/Address.schema.json", "https://hl7.erp.uno/schema/AdverseEvent.schema.json", "https://hl7.erp.uno/schema/Age.schema.json", ... ], "security": [ { "code": "N", "display": "normal", "system": "https://hl7.erp.uno/CodeSystem/v4" } ], "tag": [ { "code": "N", "display": "normal", "system": "https://hl7.erp.uno/tag/" } ] } } ], "resourceType": "Parameters" } ]

Термінологія

HTTP інтерфейс термінології передбачає класифікацію, організація і публікацію статичних файлів які через зовнішнє управління змінами можуть буть перегенеровані. Зазвичай ця інформація генерується з кеш-памʼяті, так як словники не займать більше 250 МБ. Модель цього FHIR сервера включає основні CodeeSystem і ValueSet визначені міжнародними і національними стандартами.

get "/CodeSystem/$lookup" do HL7.Service.get4(conn,[],"CodeSystem",[],"$lookup") end get "/CodeSystem/:id/$lookup" do HL7.Service.get4(conn,[],"CodeSystem",id,"$lookup") end get "/CodeSystem/$validate-code" do HL7.Service.get4(conn,[],"CodeSystem",[],"$validate-code") end get "/CodeSystem/:id/$validate-code" do HL7.Service.get4(conn,[],"CodeSystem",id,"$validate-code") end get "/ValueSet/$expand" do HL7.Service.get4(conn,[],"ValueSet",[],"$expand") end get "/ValueSet/:id/$expand" do HL7.Service.get4(conn,[],"ValueSet",id,"$expand") end get "/ConceptMap/$closure" do HL7.Service.get4(conn,[],"ConceptMap",[],"$closure") end get "/ConceptMap/:id/$closure" do HL7.Service.get4(conn,[],"ConceptMap",id,"$closure") end get "/ConceptMap/$translate" do HL7.Service.get4(conn,[],"ConceptMap",[],"$translate") end get "/ConceptMap/:id/$translate" do HL7.Service.get4(conn,[],"ConceptMap",id,"$translate") end

Моніторинг інфраструктури

Для забезпечення функціональності моніторингу сумісною з інтерфейсом Instatus пропонується використовувати підмножину інфраструктурних ресурсів FHIR: OperationOutcomeIssue, Group, Account, а також доданих Component, Maintenance, Metrics для більш наглядного відображення.

get "/OperationOutcomeIssue" get "/OperationOutcomeIssue/:id" put "/OperationOutcomeIssue" get "/Maintenance" get "/Maintenance/:id" put "/Maintenance" get "/Metrics" get "/Metrics/:id" put "/Metrics" get "/Component" get "/Component/:id" put "/Component" get "/Group" get "/Group/:type/:id" put "/Group" get "/Account" get "/Account/:id" put "/Account"

Ресурси

Інтерфейс ресурсів визначається універсально для всіх 160 ресурсів, які можна валідувати, додавати, видаляти, модифікувати. Для операцій історії використовується обʼєкт Bundle типу history. Для валідацій використовується обʼєкт OperationOutcome. Операції додавання повертають саму структуру обʼєкту ресурсу.

post "/:type/$validate" do HL7.Service.post4(conn,[],type,[],"$validate") end get "/:type/:id" do HL7.Service.get4(conn,[],type,id,"$base") end get "/:type/:id/_history" do HL7.Service.get4(conn,[],type,id,"_history") end get "/:type/:id/_history/:vsn" do HL7.Service.get4(conn,vsn,type,id,"_history") end put "/:type/:id" do HL7.Service.put4(conn,[],type,id,"$base") end delete "/:type/:id" do HL7.Service.delete4(conn,[],type,id,"$base") end
$ curl -X POST "http://hl7:9234/List/\$validate" -d @samples/List/List.json { "issues": [ { "code": "invariant", "details": "dom-6: A resource should have narrative for robust management", "expression": "List", "severity": "warning" }, { "code": "informational", "details": "Validation is successful!", "severity": "information" } ], "resourceType": "OperationOutcome" }

Загальні взіємодії

get "/_history" do HL7.Service.history(conn) end get "/_diff" do HL7.Service.diff(conn) end post "/_search" do HL7.Service.post2(conn,[],"_search") end post "/:res/_search" do HL7.Service.post3(conn,[],res,"_search") end post "/:comp/:id/_search" do HL7.Service.post4(conn,[],comp,id,"_search") end post "/:comp/:id/:res/_search" do HL7.Service.post5(conn,[],comp,id,res,"_search") end

Відкрита ліцензія

Валідатор HL7/FHIR сервера побудований на базі Xema, Маркуса Круса, який виданий під MIT ліцензією. Сам HL7 сервер виданий під ISC ліцензією і опублікований на HEX.PM.

Артефакти дослідження

[1]. hl7.erp.uno (Домашня сторінка)
[2]. github.com/erpuno/hl7 (Репозиторій)
[3]. ISO/HL7: FHIR валідація (Стаття)

Майбутні дослідження

Подальші дослідження передбачають імплементацію CRUD операції і історії, а також апробація цієї моделі на інфраструктурній частині само-моніторингу системи.

Висновки

Валідатора, який би мав значущу перевагу, на ринку поки що немає, і попасти в залікову таблицю не так складно. По трудоємності протокол FHIR хоча і великий але імплементація не перенавантажена, в основному час тратиться на організацію метаінформації у вигляді спеціальних екземплярів термінології, що дозволяє тримати код у чистоті і малому обʼємі.

Загальний код JSON валідатора склав 4500 LOC, а сам валідатор і інфраструктура FHIR сервера разом з HTTP зайняла 500 LOC, що говорить про повний очікуваний обʼєм сертифікованого FHIR сервера з інтерфейсом для бізнес-валідаторів у розмірі 5000—10K LOC. По часу аналіз, дизайн і імплементація Terminology, Infrastructure і Resource API зайняв 4 вікенд сесії.

FHIR вже є зручним інструментом моделювання в просторі типів HL7/FHIR JSON стандарту, ця імплементація гарантує консистентність системи типів і не визначає додаткові бізнес-вимоги які зазвичай реалізуються реальними медичними інформаційними системами.


˙


˙

Використані джерела

[1]. Kirstine Rosenbeck Gøeg, Rune Kongsgaard Rasmussen, Lasse Jensen, Christian Møller Wollesen, Søren Larsen, Louise Bilenberg Pape-Haugaard. A future-proof architecture for telemedicine using loose-coupled modules and HL7 FHIR. Computer Methods and Programs in Biomedicine, Volume 160. 2018. ISSN 0169-2607.
[2]. Mense, A., Kienast, L., Noori, A.R., Rathkolb, M., Seidinger, D., Pavão, J. (2023). Practical Guidelines for Developing Secure FHIR Applications. Volume 691. ICITS 2023. Lecture Notes in Networks and Systems. 2023. Springer.
[3]. Luis Marco-RuizBirger HaarbrandtBirger HaarbrandtBjoern Schreiweis. FHIR terminology services: assessment and benchmark for data reuse Infrastructures. 2023. Preprint.
[4]. FHIR Terminology Module 5.0.0. HL7.
[5]. FHIR Terminology services. Australian Goverenment.